سهلانگاری اجتماعی

اجتماعیدانلود سهلانگاری اجتماعیسهلانگاریسهلانگاری اجتماعی

رفتن به سایت اصلی

سهلانگاری اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏سهلانگاری اجتماعی‏معرفی پرسشنامه‏سهلانگاری به عنوان الگوی زندگی تعریف میشود که از طریق رفتار ناکارآمد در موقعیت تصمیمگیری، تنظیم اولویتها، برنامهریزی و اجرای برنامه در یک یا بیشتر موقعیتهای زندگی مشخص میشود و منبع آشفتگی شخصی تلقی میگردد ( فاران، .(2004‏ همچنین سهلانگاری به معنای مشکل داشتن در زمینه شروع یا تمام کردن کارهاست یا یه معنای سادهتر کار امروز را به فردا انداختن است.‏پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی توسط صفارینیا (1389)‏ و براساس نظریههای مرتبط با سهلانگاری و با استفاده از پرسشنامههای متعددی که سهلانگاری را در ابعاد گوناگون فردی، تحصیلی، شغلی- سازمانی و اجتماعی میسنجند، طراحی شده است.‏این پرسشنامه بر روی 828‏ مرد شهر تهران اجرا شده است.‏نمرهگذاری‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 23‏ گویه میباشد. گویههای 1‏، 2‏، 3‏، 4‏، 5‏، 6‏، 7‏، 10‏، 12‏، 20‏، 21‏ خرده مقیاس »‏بیتفاوتی«‏ و گویههای 8‏، 9‏، 11‏، 13‏، 14‏، 15‏، 16‏، 17‏، 18‏، 19‏، 22‏، 23‏ خرده مقیاس »‏توجه به خود«‏ را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏همیشه«5=‏، »‏معمولاً«4=‏، »‏گاهی اوقات«3=‏،بهندرت«2=‏ و »‏هرگز«1=‏ انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 23‏ و 115‏ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2‏ و 12‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. نمرات کمتر از 38‏ نشان دهنده سهلانگاری پایین یا عدم سهلانگاری و نمرات بالاتر از 73‏ نشان دهنده سهلانگاری زیاد است.‏پایایی و روایی‏در پژوهش صفارینیا (1389)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی برابر با 0/8‏ و همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 0/85‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. بهعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس »‏بیتفاوتی«‏ برابر با 0/71‏ و برای خردهمقیاس »‏توجه به خود0/82 «‏ به دست آمد که میزان قابل قبولی است. همچنین، نتایج پژوهش با استفاده از نظر متخصصان حاکی ازروایی صوری پرسشنامه و با استفاده از ‏روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (pc)‏ از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود دو عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »‏توجه به خود«‏ و »‏بیتفاوتی«‏ بوده است. تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه سهلانگاری نیز با برنامه آموس انجام شد. بدین معنا که خیدو به درجه آزادی برابر و کمتر از 3‏، شاخص
 

 • تحقیق در مورد اقتصاد چای در ایران 27 ص

  تحقیق در مورد اقتصاد چای در ایران 27 ص 27, اقتصاد, اقتصاد چای در ایران 27 ص, ایران, تحقیق, تحقیق در مورد اقتصاد چای در ایران 27 ص, چای, دانلود تحقیق در مورد اقتصاد چای در ایران 27 ص, در,…

 • تحقیق در مورد قرقره 25ص

  تحقیق در مورد قرقره 25ص 25ص, تحقیق, تحقیق در مورد قرقره 25ص, دانلود تحقیق در مورد قرقره 25ص, قرقره, قرقره 25ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قرقره 25ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد كهكشان راه شيري

  تحقیق در مورد كهكشان راه شيري تحقیق, تحقیق در مورد كهكشان راه شيري, دانلود تحقیق در مورد كهكشان راه شيري, راه, شيري, كهكشان, كهكشان راه شيري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كهكشان راه شيري لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد جامعه شناسي فرهنگ و هنر

  تحقیق در مورد جامعه شناسي فرهنگ و هنر تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسي فرهنگ و هنر, جامعه, جامعه شناسي فرهنگ و هنر, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسي فرهنگ و هنر, شناسي, فرهنگ, مورد, هنر, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تاريخ علم

  تحقیق در مورد تاريخ علم تاريخ, تاريخ علم, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخ علم, دانلود تحقیق در مورد تاريخ علم, علم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخ علم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…